HOME Opvoeding Gezond&Wel Muziek Voorlezen TIPS! Kindje op Schoot Columns Dagje Uit Recepten KidsBlog Forum

     
 

De eerste school

Wanneer je kindje 2,5 á 3 jaar oud is, wordt het tijd om je te oriënteren en je kind in te schrijven bij een basisschool.

 
     
 
Wanneer wordt je kind leerplichtig?

Uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand na zijn of haar vijfde verjaardag moet je kind naar school. De meeste kinderen in Nederland (zo'n 99 procent) gaan al op hun vierde jaar naar school. In dat extra jaar kan je kind wennen aan het schoolgaan en het leert de Nederlandse taal beter begrijpen en spreken. Dit geldt zeker voor kinderen die thuis een andere taal spreken. Een niet leerplichtige, zoals een 4-jarige, valt na inschrijving op een school niet onder de leerplichtwet. Ouders kunnen in overleg met de school afspraken maken over aan- en afwezigheid van hun kind op school
Misschien heb je al besloten om je kind in te schrijven bij de dichtstbijzijnde school, een school waar kinderen uit de buurt heengaan of een school met je geloofsovertuiging. Misschien twijfel je nog. Dan loont het zeker de moeite om het onderwijs op de scholen in je omgeving te vergelijken.


 

CHECKLIST


Bekijk wat voor types onderwijs of scholen er zijn, en welke het meeste bij jou en je kind past. Zie voor een beknopt overzicht het overzicht hieronder van diverse onderwijstypes.
 
Download of bekijk de 'Gids voor Ouders en Verzorgers Primair Onderwijs 2005- 2006 van het Ministerie van OC en W.
 
www.50tien.nl geeft ook informatie over o.a. de basisschool en je kunt er vragen stellen aan onderwijsdeskundigen.
 
Op www.onderwijsinspectie.nl kun je kwaliteitsrapporten van scholen inzien en vergelijken.
 

Neem een kijkje bij de verschillende scholen op een open dag, of een informatieavond.
Let op hoe men spreekt over kinderen en over onderwijs. Vraag naar:
- mag je kind vooraf komen "oefenen" of begint men meteen met een volle lesweek?
- ouderbijdrage
- lestijden, buitenschoolse opvang, overblijven
- max. aantal leerlingen per klas
- extra lessenbegeleiding: (bv. achterblijvers, uitblinkers, dyslexie, leer- en gedragsproblemen.
- huiswerk
- eventueel buitenschoolse activiteiten (bijv. uitstapjes, culturele activiteiten e.d.)
- de schoolgids en informatiemateriaal dat beschikbaar is.

 
Sommige scholen bieden de gelegenheid om een les bij te wonen. Proef de sfeer in de les en op de
speelplaats, let op de leerlingen, passen ze bij je kind?
 
Vraag andere ouders naar hun ervaringen met de school. Vraag ouders in je buurt ook eens waarom zij een bepaalde school hebben gekozen. (is de reden enkel gemak of zijn er nog andere redenen die bij die van jou aansluiten?)  


SCHOOLTYPES

Een beknopte beschrijving van de verschillende schooltypes. Wil je meer weten, kijk dan eens op hun site op het internet of bel een school en vraag om brochuremateriaal.

Openbare en bijzondere scholen

Traditioneel is er de verdeling tussen openbare en bijzondere scholen. Ongeveer eenderde van alle scholen is openbaar en tweederde is bijzonder onderwijs. Een openbare school valt onder gemeentebestuur en het onderwijs is niet gestoeld op een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. (denk aan Protestantse, Katholieke, Joodse, Islamitische of Humanistische scholen, etc.) Openbare scholen mogen geen leerlingen weigeren op basis van geloofsovertuiging, bijzondere scholen kunnen dat wel. Maar ook op bijzondere scholen zijn tegenwoordig kinderen welkom met andere geloofsovertuigingen.

 

Overzicht van schooltypes op basis van onderwijs- of opvoedingsmethode

Jenaplan

Op Jenaplan-scholen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas. Peter Petersen, grondlegger van deze methode, wilde zo veel mogelijk verscheidenheid binnen de 'stamgroep', die drie jaar bij elkaar blijft. De nadruk ligt op inzicht, verbanden leggen en het vormen van een eigen mening. Er is een ritmische afwisseling van spelen, leren, het kringgesprek en vieren. Hier ontstond het inmiddels populaire kringgesprek en het vak 'wereld-oriëntatie'.

 

Dalton

Bij de Dalton-methode, staat 'de taak' centraal. De drie principes van het Daltononderwijs zijn: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Vrijheid in gebondenheid wil zeggen dat vrijheid niet automatisch blijheid betekent, maar aan grenzen gebonden is. Deze drie principes gelden zowel voor de leerling als de leerkracht. Het 'strenge' element van afspraken maken, spreekt ook meer 'traditionele' ouders aan. De Daltonschool werkt met klassikale uren waarin een aantal activiteiten klassikaal worden behandeld en met taakuren waarin de leerlingen zelfstandig werken. Hoe ouder het kind, hoe uitgebreider de taak. De taak ligt vast, maar de leerling bepaalt wanneer en in welke volgorde hij wil werken. Zo leren de kinderen zelfstandigheid. De leerkracht is een soort begeleider die stimuleert en helpt.

 

Freinet

Célestin Freinet oordeelde dat leerlingen, leerkrachten en ouders samen de baas moeten zijn. Een leerkracht die de lakens uitdeelt, kweekt passieve kinderen, die later passieve volwassenen worden. Kinderen moeten kritisch naar de wereld kijken en hun lot in eigen hand nemen. De school als een soort 'kinder-zelforganisatie'. Het kind wordt beschouwd als een sociaal persoon, met eigen standpunten en vragen en eigen onderzoekingen en experimenten. Binnen de schoolgemeenschap spelen ook de ouders een belangrijke rol. Zij worden via ouderhulp in de klas direct bij het onderwijs betrokken. In het Freinetonderwijs worden technieken gebruikt als de vergadering, de werkplannen, natuurlijk lezen, levend rekenen, correspondentie, het vrije onderzoek en de klassenkrant.

 

Montessori

De grondlegger van de Montessorimethode is de Italiaanse psychologe, antropologe en pedagoge Maria Montessori. Zij gaat ervan uit dat alle opvoeding zelfopvoeding is en kinderen een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing hebben. Kinderen moeten de ruimte krijgen om op ontdekkingstocht te gaan en alles zelf te doen. De ontwikkeling van een kind verloopt in fasen, in een tempo dat per kind verschilt. In elke fase is een kind gevoelig voor een bepaald materiaal. Montessori spreekt van materialen in plaats van speelgoed. De leraar observeert en reikt de juiste materialen op het juiste moment aan. De meeste Montessorischolen hebben een 'voorbereide omgeving' gecreëerd, waarin alles op een vaste plek ligt en kinderen zelf alles kunnen vinden, waardoor ze zoveel mogelijk zelf kunnen doen.

 

Vrije school

Een Vrije School (in België Steiner School) is gebaseerd op de antroposofie van Steiner, nml. met als uitgangspunt dat ieder mens op aarde reïncarneert en zijn eigen weg zoekt. Er wordt gekeken naar de individuele mogelijkheden van het kind. Wat is in aanleg aanwezig en wat kan in het kind ontwikkeld worden? De zorg voor een evenwichtige groei op het gebied van het denken, het gebied van het gevoel en het gebied van de wil staat centraal. Zo krijgen cognitieve, kunstzinnige en sociale vorming gelijkwaardig aandacht.

 

Iederwijs

Iederwijs is een onderwijssysteem dat sinds een paar jaren op een aantal Nederlandse scholen in opkomst is. Het is een voor Nederland nieuwe manier van omgaan met kinderen. De belangrijkste kenmerken zijn dat kinderen dezelfde rechten als volwassenen hebben: mensenrechten, het recht om serieus genomen te worden en het recht op een eigen mening.
Men gaat er van uit dat kinderen alles kunnen leren als ze dat willen. Het kind zal uit zichzelf leren wanneer het de wil heeft en daarbij hulp inschakelen als dit nodig is. De onderwijzer moet kinderen dus helemaal loslaten, zodat ze kunnen doen wat ze willen en op het moment dat ze dat willen. Overigens zijn er wel degelijk regels. Iederwijs heeft als belangrijkste verschil met andere onderwijssystemen dat het een systeem van vraag is en niet van aanbod.
Zie voor meer over Iederwijs ook het artikel 'Iederwijs moet je liggen', Trouw, 16-04-2005.

 

Speciaal Onderwijs

Voor moeilijk lerende kinderen en kinderen met gedragsproblemen zijn er speciale scholen voor basisonderwijs. Er zijn openbare speciale scholen en bijzondere speciale scholen. Tegenwoordig werken 'gewone en speciale basisscholen' samen, zodat zoveel mogelijk kinderen in het regulier onderwijs kunnen worden opgenomen. Hiervoor wordt actief beleid gevoerd door de overheid in samenwerking met het onderwijs ('Weer Samen Naar School'). Meer informatie vindt u o.a. op www.oudersenrugzak.nl. Download bijv. "De Rugzak" (de leerlinggebonden financiering).

 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie van het Ministerie van OC&W

 

Traditionele schooltijden voorbij?

 

 

 

 

 

 

 


Prentenboekjes ter voorbereiding op de 1e schooldag

 

 


 
 
   
 
HOME Opvoeding Gezond&Wel Muziek Voorlezen TIPS! Kindje op Schoot Columns Dagje Uit Recepten KidsBlog Forum

 

   
© 2007 Peuter Place - Alle rechten voorbehouden - Over Peuter Place - Copyright